Zwijgen bij volle maan

Hendrik Vreekamp's Homepage

http://home.hetnet.nl/~hvreekam/

Verschenen bij Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer de derde druk van:

 

Hendrik Vreekamp

'Zwijgen bij volle maan'

Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora

Diep in het Heidens gat
begraven ligt een schat,
wie hem bij volle maan weet uit te spitten,
en daarbij zwijgen kan, zal hem bezitten.

Duizend jaar deed het Evangelie er over om van IsraŽl naar IJsland te gaan. De daarop volgende duizend jaren zocht het Evangelie in Noord-Europa zijn weg tussen de Edda, de oude goden- en heldenliederen, en de Tora, het heilig onderricht van IsraŽl. Nu, aan het begin van het derde millennium, ontdekken we het Evangelie als een brug tussen Edda en Tora.
In dit boek staat de Veluwe voor Noord-Europa. Op locatie en tijdens wandelingen vertellen heiden, christen en Jood elkaar over hun traditie. De Edda klinkt in De voorspelling van de Zieneres, het Evangelie door de Heliand en de Tora bij monde van de profeet Zacharja.
Zwijgen bij volle maan is een oorspronkelijke zoektocht naar de plaats van het christendom in de Europese cultuur.


Dr H. Vreekamp, geboren in 1943 te Hoevelaken, was van 1971 tot 1984 hervormd predikant op de Veluwe, in Oosterwolde en in Epe, en van 1984 tot 2002 predikant voor Kerk en IsraŽl. Hij publiceerde talrijke boeken en artikelen, waaronder Eerbied, Zonder IsraŽl niet volgroeid en Gedachten over gedenken.


E-mail adres van de auteur:

hendrik@vreekamp.info


Voor reacties op het boek zie: Google (geavanceerd zoeken /met de exacte woordcombinatie): Zwijgen bij volle maan.


Schrijf een recensie over 'Zwijgen bij volle maan':
http://www.boekrecensie.com/9023913469


Foto: Douwe Anne Verbrugge

Curriculum vitae van Hendrik Vreekamp

1943 Op 14 december te Hoevelaken geboren
1950 - 1956 Christelijk lager onderwijs te Hoevelaken
1956 - 1962 Gymnasium B opleiding te Amersfoort
1962 Studie wis-, natuur- en sterrenkunde Rijksuniversiteit Utrecht
1962 Ė 1963 Aanvullende opleiding Gymnasium A
1963 - 1971 Studie theologie Rijksuniversiteit Utrecht
1966 Gehuwd met Marjoleen A.van den Berg; uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren
1971 - 1976 Predikant te Oosterwolde (Gld)
1976 - 1984 Predikant te Epe
1976 - 1984 Parttime leraar godsdienst en maatschappijleer aan het Lambert Franckens College te Elburg
1982 Promotie tot doctor in de Godgeleerdheid
1982 - 1992 Lid van de Raad voor de zaken van Kerk en Theologie
1983 - 1984 Lid van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk
1983 - 1984 Lid van de Raad voor de verhouding van Kerk en IsraŽl
1984 - 1999 Secretaris van de Raad voor de verhouding van Kerk en IsraŽl
1984 - 1994 Permanente adviseur van de hervormde synode en de combi-synode
1985 - heden Lid van de redactie van 'Verkenning en Bezinning'
1985 - heden Adviseur van de commissie Kerk en IsraŽl van de Reformierte Bund
1986 - 1999 Docent cursus Theologische Vorming van gemeenteleden in Apeldoorn
1985 - 1993 Lid en voorzitter (1989-1993) van het Interkerkelijk Contact IsraŽl (ICI)
1992 Ė 2002 Lid van de ad hoc commissie 'Kerk en Joodse volk' van de Raad van Kerken in Nederland, ter begeleiding van een theologische consultatie met de MiddleEast Council of Churches (MECC)
1991 Ė 2002 Bestuurslid en voorzitter (1992-1994) van het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland (OJEC)
1992 - heden Lid van de Consultation on the Church and the Jewish People van de World Council of Churches (CCJP)

1999 Ė 2002 Beleidsmedewerker Kerk en IsraŽl / Kerk en Theologie bij het
Landelijk Dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken te Utrecht
1999 Ė 2002 Lid landelijke stuurgroep internationaal samenwerkingsproject Intercultureel Bijbellezen
1999 Ė 2002 Lid landelijke stuurgroep Kerken en het Nieuwe Tijds Denken
2000 - heden Lid landelijke werkgroep Kerk en Prediking
2002 Per 1 juni emeritus-predikantIn 1982 promoveerde hij in Utrecht op: 'De vreze des Heren Ė een oorsprongswoord in de systematische theologie'. Promotor was Prof.dr J.M.Hasselaar, die hem - onder meer tijdens de jaarlijkse 'Barth-weken' op Hydepark - grondig inleidde in de theologie van Karl Barth. Tijdens zijn theologische studie werd het dogmatisch stempel gezet door Prof.dr A.A.van Ruler. Het doctoraalexamen, in februari 1971 cum laude afgelegd, omvatte de vakken dogmatiek (A.A. van Ruler / J.M. Hasselaar), dogmengeschiedenis (G.P. Van Itterzon), geschiedenis van de wijsbegeerte van de godsdienst (A.E. Loen / V. BrŁmmer), Nieuwe Testament (W.C. van Unnik). De titel van de scriptie luidde: 'Het geloofscriticisme als methode der theologie' (over de theologie van Th.L.Haitjema).

Gegeven zijn taak ten behoeve van Kerk en IsraŽl, zocht hij het thema 'Het jodendom als vraag aan de Kerk' (Miskotte, 1934) in kerk en theologie te integreren. Het werk van Marquardt volgde hij de jaren door. Van 1995 tot 2001 leidde hij samen met dr A.M. Spijkerboer de jaarlijkse Marquardt-weken op Hydepark (PAO), waarbij telkens een deel van diens Dogmatik wordt bestudeerd. Internationale ervaring in de ontmoeting tussen Joden en christenen deed hij onder meer op tijdens de jaarlijkse conferenties van de International Council for Christians and Jews (ICCJ) in Dublin (1985), Salamanca (1986), Fribourg (1987), Montreal (1988), Lille (1989), Southampton (1991), Eisenach (1992), Haifa (1993), Warschau (1994), Budapest (1995). Als lid van de Consultation on the Church and the Jewish People (CCJP) woonde hij conferenties bij in Budapest (1994) en Vilnius (1997).

Verder valt te noemen: een achttal gastcolleges dogmatiek, 'Inleiding in de hervormde IsraŽl-theologie', Rijks Universiteit Utrecht 1989; gastcolleges Apostolaat, Rijks Universiteit Utrecht, 1987-1989; gastcollege Spiritualiteit, Theologische Universiteit Kampen, 1987; gastcolleges Rijks Universiteit Leiden, in het kader van de dogmatiek 'Inleiding in de Israeltheologie', 1994 Ė1998; HOVO gastcolleges Theologische Universiteit Kampen over leven en werk van Van Ruler (1998), Kohlbrugge (1999) en Hasselaar (2000).

Ervaring in didactische en contactuele vaardigheden deed hij op als predikant, leraar godsdienst en maatschappijleer (HAVO, Atheneum), docent cursus Theologische vorming van gemeenteleden, gastdocent aan theologische faculteiten en het Theologisch Seminarium Hydepark. Het overdragen van kennis op het terrein van Kerk en IsraŽl vond plaats op zeer gevarieerde niveaus. Daartoe behoorde onder andere een uitgebreide verkenning op het terrein van de media (intervieuws, radio- en televisieuitzendingen). Vele lezingen hield hij in het kader van de (theologische) relatie van de kerk met het Joodse volk (op gemeenteavonden; in nagenoeg alle classes van de Ned. Herv. Kerk en vele SoW-classes; voor studentenverenigingen in Amsterdam, Delft, Groningen, Leiden, Utrecht, Wageningen).

Gedurende ruim dertien jaar was hij predikant in een plaatselijke gemeente. Vijf jaar voor gewone werkzaamheden (Oosterwolde; de kerk in het midden) en acht jaar voor bijzondere werkzaamheden (Epe; modaliteiten-gemeente). Vanaf 1984 was hij predikant voor buitengewone werkzaamheden, ten behoeve van het werk van Kerk en Israel, sinds 1999 gedetacheerd bij het Landelijk Diensten centrum (LDC) van de Samen op Weg-kerken in Utrecht. In 2002 ging hij met emeritaat. Nagenoeg wekelijks gaat hij voor in kerkdiensten verspreid over het hele spectrum van de Samen op Weg-kerken.

In 2003 verschijnt ĎZwijgen bij volle maaní, de vrucht van jarenlang onderzoek naar de verhouding van jodendom, christendom en heidendom, met name in Noord-Europa.
.
Culturele reizen: IsraŽl, Egypte, JordaniŽ, Ierland (Keltisch christendom), Schotland (Iona, Orkney eilanden), Engeland (Avebury, Glastonbury, Stonehenge), IJsland, Noorwegen, Zweden (Uppsala, Birka, Sigtuna), Finland, Spanje, Portugal, ItaliŽ, Verenigde Staten (Hopi-Indianen), Moskou, Sint Petersburg, Nepal, Gambia, Senegal, TunesiŽ.


Publicaties van Hendrik Vreekamp


1970
- Psalm 86:11b, meditatie, Kerkbode Ouderkerk aan de IJssel, 1970
- Psalm 17:8b, meditatie, Kerkbode Ouderkerk aan de IJssel, 1970
- Afscheidswoord als vicaris, Kerkbode Ouderkerk aan de IJssel, 1970

1972
- Niet vrezen, in: Op Weg, jrg.11/12, aug. 1972, 295v.
- Een hardnekkig misverstand, in: Gereformeerd Weekblad, 73/38, 23 sept. 1972, 315vv.
- Het ongedeelde hart, meditatie over Psalm 86:11b, in: Classicale kerkbode Harderwijk, nov. 1972

1973
- Van de heilige doop, vier meditaties in: De Waarheidsvriend: 1. Lukas 3:21,22, jrg.61/2, 11 jan. 1973; 2. Genesis 6:17,18, jrg.61/3, 18 jan. 1973; 3. Exodus14:26-31, jrg.61/4, 25 jan. 1973; 4. Romeinen 8:1, jrg.61/6, 8 febr. 1973
- Bedroeft de Geest niet, meditatie over Efeze 4:30, in: Classicale kerkbode Harderwijk, juni 1973
- De weldaden van het verbond, in: De Waarheidsvriend, jrg.61/27, 5 juli 1973
- En er stond niemand bij hem ..., rouwdienst ds J. van Sliedregt, in: Gereformeerd Weekblad, jrg. 74/75, 406vv; 74/46, 414vv., november 1973

1974
- En er stond niemand bij hem ..., in: Uw Koninkrijk kome, ter nagedachtenis aan ds.J.van Sliedregt, Huizen 1974, pp.7vv., 22vv.
- De weldaden van het verbond, in: Vast en zeker, aspecten van het verbond Gods, Kampen 1974, p.101vv
- De geest der profetie, meditatie over Openbaring 19:10, in: Classicale kerkbode Harderwijk, jan. 1974
- Hemel en aarde, meditatie over Openbaring 21:2, in: Classicale kerkbode Harderwijk, sept. 1974

1975
- Hemelvaart, meditatie over Hand.1:9b, in: Classicale kerkbode Harderwijk, apr.1975
- Woord en praktijk, notities bij de Nota Positie en Beleid van de Gereformeerde Bond, in: Wapenveld, 25/3-4, mei-juli 1975, pp.114-119.
- Kohlbrugge over de wederkomst, 1-14, veertien artikelen in: Gereformeerd Weekblad, jrg.76, 1975 (zie register).
- Jaarwisseling, meditatie over Luk.2:19, in: Classicale kerkbode Harderwijk, dec. 1975


1976
- De ware schuldbelijdenis, in: Reformatorisch Dagblad, 2 juli 1976
- Kohlbrugge over de wederkomst, 15-16, twee artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.77, 1976
- Kohlbrugge over de belijdenis der drieŽenheid, 1-10, tien artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.77, 1976
- Kohlbrugge over de wederkomst: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in: Ger.Weekblad, jrg.77/5, 1976, 38v.
- Hermann Friedrich Kohlbrugge, boekbespreking, in: Ger. Weekblad, jrg.77/27, 1976, 258vv.
- Kohlbrugge's "Enige vragen en antwoorden", 1-6, zes artikelen in: Ger. Weekblad, jrg.77, 1976

1977
- Gethsťmanť (Mk.14:33b), in: Class.kerkbode Harderwijk, febr. 1977
- De stroom van levend water (Op.22:5), in: Genade voor genade, Harderwijk, 15 sept. 1977
- Vuur, overdenking, in: Noord Veluws Dagblad, 24 sept. 1977
- Kohlbrugge's "Enige vragen en antwoorden", 7-24, achttien artikelen in: Ger. Weekblad, jrg.78, 1977

1978
- Drie preekschetsen over Luk.23:34a,43,46a, in: Postille 30, 1978/1979, 's-Gravenhage, 80vv.
- Liefde zonder vrees (1 Joh.4:18), overdenking in: Noord Veluws Dagblad 1978
- Het ongedeelde hart, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 6 mei 1978
- De HEERE, Uw Heelmeester (Ex.15:26), in: Class.kerkbode Harderwijk, mei 1978
- Het merk- en veldteken van Christus, 1-10, tien artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.79, 1978

1979
- De Paaszaal (Joh.16:32), in: Class.kerbode Harderwijk, febr. 1979
- Ware liefde, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 10 febr. 1979
- De Geest van God, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 27 okt. 1979
- De Nederlandse geloofsbelijdenis, 1-14, veertien artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.80., 1979
- Twee nieuwe boeken over Israel, in: Ger.Weekblad, 80/47, 1979, 553v.
- Kerstverhalen voor oud en jong, in: Ger.Weekblad, 80/50, 1979, 597v.
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad, vanaf 80/34, 1979, 393v.

1980
- De reuk van de liefde (Hgl.1:12), in: Classicale kerbode Harderwijk, jan. 1980
- ... Totdat Hij komt (Ex.32:14), in: Classicale kerkbode Harderwijk, 15 aug. 1980
- Christus komt, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 23 aug. 1980
- De Nederlandse geloofsbelijdenis, 15-30, zestien artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.81, 1980
- "Wet, tragedie, Evangelie", in: Ger.Weekblad, 81/17, 1980, 197vv.
- Geboren te Bethlehem, in: Ger.Weekblad, 81/50, 1980, 583v.
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad.

1981
- De vreze des Heren, in: Woord en Dienst, 39/5, 28 febr., 1981, 74.
- Vreest Hem ..., in: Theologia Reformata, 24/1, maart 1981, 1vv.
- Jezus voor Pilatus (1 Tim.6:13), in: Class.kerkbode Harderwijk, 27 maart 1981
- Tussenruimte, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 4 juli 1981
- ... Als de reuk van Libanon (Hgl.4:11), in: Class. kerkbode Harderwijk, 23 okt. 1981
- De Nederlandse geloofsbelijdenis, 31-54, vierentwintig artikelen in: Ger. Weekblad, jrg.82, 1981
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad, 1981

1982
- De vreze des Heren, Een oorsprongswoord in de systematische theologie, dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht, 29 april 1982
- Bijbelse Dagkalender 1983, 5-10 dec., 12-17 dec., ís-Gravenhage 1982
- De zwijgende Christus (Mt.26:63a), in: Class.kerkbode Harderwijk, 12 maart 1982
- Pasen 1982, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 10 apr. 1982
- God en het kwaad, enkele systematische vragen, in: Wapenveld, 32/5, sept./okt.1982, 172-178.
- Kom ...! (Hgl.4:16), in: Class.kerkbode H'wijk, 17 sept. 1982
- Verblijdt U!, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 11 dec. 1982
- De Nederlandse geloofsbelijdenis, 55-74, twintig artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.83, 1982
- De hemel op aarde, in: Ger.Weekblad, 83, 1982, 572vv.
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad, 1982


1983
- Bijbelse Dagkalender 1984, 8-13 okt., 15-20 okt., ís-Gravenhage 1983
- Daden van onwetendheid (Lk.23:34a), in: Class.kerkbode H'wijk, 25 maart 1983
- Gereformeerde spiritualiteit, intervieuw met prof.Hasselaar, in: In de Waagschaal, nwe.jrg.12, 7/8, 28 mei 1983, 228vv.
- Pinkstergedachte, in: Drieklank, Epe, 1/3, 3 juni 1983
- Wat zal ik roepen ...?, overdenking in Nrd.Vel.Dagbl., 24 sept. 1983
- De vijfde dag (Gen.1:20-23), in: Class.kerkb.H'wijk, 30 sept. 1983
- En het geschiedde, in: Drieklank, Epe, 1/8. 2 dec. 1983
- In den beginne, 1-17, zeventien artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.84, 1983
- Christelijke presentie in de joodse staat, in: Ger.Weekblad, 84, 1983, 17vv.
- Opnieuw een Gereformeerde Dogmatiek, in: Ger.Wbl., 84, 1983, 40v.
- Bij kenterend getij, in: Ger.Weekblad, 84, 1983, 580v.
- Boekbesprekingen in Gereformeerd Weekblad, 1983

1984
- Eerbied, De vreze des Heeren als bron van leven, Kampen 1984
- Bijbelse Dagkalender 1985, 25 aug.-7 sept., s-Gravenhage 1984
- Bevinding als verborgen omgang met God, in: Knelpunten als uitdaging, Driebergen, 6 aug. 1984, 12vv.
- Toelichting en verweer, in: Kerkblaadje 75/4, 17 febr. 1984, 28vv.
- De Zoon des mensen in handen der mensen (Lk.9:43-45), in: Class.kerkbode Harderwijk, 30 maart 1984
- Pasen 1984, in: Drieklank, Epe, 1/12, 13 apr 1984
- Sprekend God, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 28 apr. 1984
- De amandeltak (Jer.1:11,12), in: Class.kerkbode H'wijk, 1984
- Van der Velden over Miskotte, in: Wapenveld, 34/5, 1984, 155vv.
- In den beginne, 18-40, drieŽntwintig artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.85, 1984
- Opnieuw een Gereformeerde Dogmatiek (tweede deel), in: Ger.Weekblad, 85, 1984, 378vv.
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad 1984
- Meditaties in Kerk en Israel 1984: Paasfeest, 8/3; Pinksterfeest, 8/4; Loofhuttenfeest, 9/1; Chanoeka, 9/2.


1985
- Vier preekschetsen over Marcus 14:26; 15:42-47, 16:1-7; 16:8, in: Postille 37, 1985/1986, 's-Gravenhage, 66-75.
- Als het kwaad kinderen treft ..., in: Wapenveld, 35/1, 1985, 6-12.
- Gemeente zonder Israel niet volgroeid, in: Woord en Dienst, 34/9, 27 apr.1985, 168v.
- Wie de toekomst heeft, heeft de jeugd, in: Woord en Dienst, 34/23, 21 dec.1985, 488.
- God zo algemeen, in: M3, 33/7, nov. 1985, 24.
- Preekschets over Deut.6:4, in: Israel-zondag 1985, 2v.
- Met het oog op Israel-zondag, in: Hervormd Utrecht, 41/15, 4 okt. 1985, 145,147.
- Over opnames in het jodendom, in: Woord en Dienst, 34/21, 1985, 438v.
- Samen op weg ..., in: Evangelie en Israel, sept. 1985, 3vv.
- In den beginne, 41-46, zes artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.86, 1985
- In den beginne (slot), in: Ger.Weekblad, 85, 1985, 148v.
- Gelijkenissen van Jezus, 1-7, zeven artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.86, 1985
- De profetie van Habakuk, 1-7, zeven artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.86, 1985
- Soms moet ik opeens huilen, in: Ger.Weekblad, 86, 1985, 347v.
- Boekbespreking: A.van de Beek, Waarom?, in: Wapenveld, 35/5, 1985, 175v.
- Boekbespreking: W.J.op 't Hof, De visie op de Joden in de Nadere Reformatie, in: Woord en Dienst, 34/3, 1985, 44.
- Meditaties in Kerk en Israel 1985: Nieuwjaar van de bomen, 9/3; De negende Av, 9/4; Rosh Hasjana, 10/1; Asarah Be-Tevet, 10/2


1986
- ...bepaaldelijk uit het Oude Testament, Kohlbrugge, Van Ruler en het gesprek met Israel, in: Uit de sjoel geklapt, Hilversum, 1986, 179-190
- Vreugde om de Thora, De Joodse visie op de wet, in: Tijdschrift, 4/7, maart 1986, 6v.
- Als de gemeente vrezen moet, vijf meditaties, in: Wapenveld 1986, 36/2, 37-40; 36/3, 71-74; 36/4, 108-111; 36/5, 145-148; 36/6, 193-196.
- Gerssen in grensverkeer, in: Woord en Dienst, 35/23,1986, 483.
- Kerstfeest in het licht van loofhuttenfeest, zes meditaties in de rubriek Schriftwerk, in: Woord en Dienst 1986: 35/15, 307; 35/16, 328; 35/17, 349; 35/18, 364; 35/19, 391; 35/21, 427.
- De Nadere Reformatie in Nederland, in: De Heraut, 117/10, okt. 1986, 270-273.
- Zending of gesprek, in: Tijdschrift, 5/2, okt. 1986, 16v.
- Het gezochte gesprek met Israel, in: Evangelisch Commentaar, 4/20, 1986, 6vv.
- Kun je mystiek en politiek bij elkaar houden?, in: Evangelisch Commentaar, 4/19, 1986, 13vv.
- Martin Buber, in de serie Waagstukken, in: In de Waagschaal, nwe.jrg.15/16, 1986, 509-515.
- Over de toerusting van de gemeente, met het oog op Israel, in: Toerusting, 27/9, dec.1986, 3vv.
- Boekbespreking J.Haitsma, Salomon Duitsch, in: Woord en Dienst, 35/12, 1986, 242.
- De profetie van Habakuk, 9-14, zes artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.87, 1986
- In Gods trouw verbonden, in: Ger.Weekblad, 87, 1986, 153v.
- Noach, 1-18, achttien artikelen in: Gereformeerd Weekblad, jrg.87, 1986
- Meditaties in Kerk en Israel 1986: Sjabbat Sjekaliem, 10/3; Sjavoeot, 10/4; Sjabbat Sjoewa, 11/1; Chanoeka, 11/2

1987
- IsraŽl en de kerk, Verkenning en bezinning rond een hervormde studie uit 1959, in de serie: Verkenning en Bezinning, 21/2, 1987
- Commentaar op Spreuken, in: Tekst voor tekst, ís-Gravenhage 1987, 355-376
- Psalm 117, in: Alles wat adem heeft ..., Kampen 1987, 47-50
- Spiritualiteit en bevinding, in: Ruimte, om op adem te komen, bezinning over spiritualiteit, Kampen 1987, 44-52
- Preekschets over Lukas 13:6-9, in: Israel-zondag 1987, 2v.
- Met het oog op Israel-zondag, in: Evangelie en Israel, 68/4, 1987, 9v.
- Een vierkante verklaring, in: Woord en Dienst, 36/10, 1987, 207v.
- Joodse vragen! ... Christelijke antwoorden, in: OJEC-periodiek, 3/2, juni 1987, 8vv.
- Oecumene van de Godvrezenden, in: Kernvraag, 93, aug. 1987, 67-74.
- Vrezen als begin van wijsheid, in: Wapenveld, 37/1, 1987, 1-7.
- Door vragen kun je wijs worden, in: Missionaire gemeente, 7/5, 1987, 136vv.
- In het beeld van God, Over de verhouding van God en mens in jodendom en christendom, in: Zicht op Israel 2, ís-Gravenhage 1987, 9-31.
- Spreken Joden en christenen in hun dialoog dezelfde taal?, in: Tť-ŤF, Blad van de Theologische Faculteit Leiden, 16/3, 1987, 26vv.
- De verhouding jodendom-christendom in lezingen en leerhuizen een ervaring, in: Theocreet, Blad van de Theologische Faculteit Groningen, 18/4, 1987, 7-11.
- Boekbespreking A.van de Beek, Nogmaals waarom?, in: Wapenveld, 37/4, 1987, 135.
- Boekbespreking S.Safrai, Een volk met een land, in: Hervormd Nederland, 43/13, 1987, 32.
- Boekbespreking Joodse vragen!...Christelijke antwoorden, in: Woord en Dienst, 36/13, 1987, 286.
- Recensies in Kerk en Theologie, 38/4, 1987, 330-332.
- Noach, 19-24, in: Gereformeerd Weekblad, jrg.88, 1987
- Israel en de kerk, 1-10, tien artikelen in: Gereformeerd Weekblad, jrg.88, 1987
- Een hardnekkig misverstand, in: Gereformeerd Weekblad, 88, 1987, 440-443.
- Boekbesprekingen in Gereformeerd Weekblad, 1987

- Meditaties in Kerk en Israel, 1987: Poerim, 11/3; Tekoefah, 11/4; Jom Kippoer, 12/1; Chanoeka, 12/2

1988
- Zonder IsraŽl niet volgroeid, Visie op de verhouding tussen kerk en joodse volk van hervormde zijde, Kampen 1988, 1992, tweede, bijgewerkte druk 1992
- Het ene verbond, in: Zicht op Israel 3, ís-Gravenhage 1988, 84-107
- Gedenken in het jodendom, in: Israel tussen gedenken en verwachten, Amersfoort / Hilversum 1988, 45-57
- Sifra en Pua, in: Vrouwen in de Bijbel, Kampen 1988, 28-31
- Vragen rondom "Auschwitz", in: Lesgeven over jodendom, 1988, 33-36.
- Bij het gedenken van veertig jaar staat Israel, in: In de Waagschaal, nwe.jrg.17/4, 1988, 107-111.
- Gesprek met Israel, in: Werkboek voor predikanten in de Ned.Herv.Kerk, ís-Gravenhage 1988, 7.5-1 - 7.5-8.
- Israel in de hervormde kerkorde, twee artikelen in: Hervormd Weekblad, 1988, 99/52,5; 99/53,4.
- Zijt Gij Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander?, in: Jaarboekje G.T.S.V. Voetius 1987/1988, 18-34.
- Bespreking Verkuyl/Snoek, Intern beraad, in: Soteria, 5/2, 1988, 33v.
- Meer dan een begin, in: Koers, 18/8, 1988, 17.
- Israel is een teken, in: Near East Ministry Israel Magazine, febr. 1988, 36.
- Strijd antisemitisme: zaak van lange adem (met J.G.K.Littooy), in: Kerkinformatie, 190, jan. 1988, 18v.
- Markus en de Torah, dissertatie van D. Monshouwer, in: De eerste Lezing, 9/1, okt. 1988,
109-112.
- Jezus de Verborgene, Dr F. de Graaff, in: Wapenveld, 38/2, 1988, 51-54.
- Idem, in: Kerk en Theologie, 39/3, 1988, 244-248.
- De tollenaar stond van verre, Dr C. Graafland, in: In de Waagschaal, nwe.jrg.
17/10, 1988, 306-311.
- Bespreking M.van Tijn, Een historische inleiding op de Misjna, in: Woord en Dienst, 37/14, 1988, 282.
- Recensies in Kerk en Theologie 1988: 39/1, 78-80; 39/2, 152-154, 156; 39/3, 269; 39/4, 356.
- Meditaties in Kerk en Israel 1988: Sjabbat Zachor, 12/3; Sjabbat Nachamoe, 12/4; Loofhuttenfeest, 13/1; Sjabbat Sjiera, 13/2

1989
- Met diep ontzag, over de vreze des Heeren als bron van wijsheid, in de serie: Pasmunt, 12, Kampen 1989
- Verhaal van een geliefde, in: Uitverkoren, voorrecht of last?, in: OJEC-serie 7, Kampen 1989, 99-104
- Van Jeruzalem naar Rome - en weer terug? Naar een heiden-christelijke kerk, in: Messiasbelijdende joden vroeger en nu, ís-Gravenhage 1989, 59-85
- Bevindelijk Samen op Weg, in: Samen op Weg, een oefening in vroomheid, Kampen 1989, 11-22
- Het gesprek met Israel in de hervormde kerkorde - een stap vooruit, in: OJEC-periodiek, 5/1, 1989, 9vv.
- Zijn bloed over ons ..., in: Materiaalmap van de Herv.Vrouwengroep en de Vrijzinnig Herv.Vrouwen Federatie, feb. 1989, 37vv.
- Preekschets over Genesis 22:1-19, in: Israel-zondag 1989, 2v.
- Recensies in Kerk en Theologie 1989: 40/1, 70; 40/2, 164v.
- Een geboren Bevrijder, in: Hervormd Utrecht, 22 dec. 1989, 236vv.
- Israel in de Hervormde Kerk, in: Kosmos en Oecumene, 10/89, 1989, 249-254.
- Meditaties in Kerk en Israel 1989: Sjabbat Para, 13/3; Wekenfeest, 13/4; Nieuwjaar, 14/1; Een vastendag in de tiende maand, 14/2.

1990
- Vier preekschetsen over Psalm 117 en Psalm 118, in: Postille 42 (1990/1991), ís-Gravenhage 1990, 162-173.
- De Hervormde kerkorde en Israel, in: Evangelisch Commentaar, 8/11, 2 jan. 1990, 5-7.
- Israel en de Palestijnen, tweezijdige loyaliteit, in: Woord en Dienst, 39/11, 26 mei 1990, 205vv.
- Israel en de Palestijnen, naar aanleiding van een bezoek, in: Woord en Dienst, 39/13, 23 juni 1990, 251vv.
- Boekbespreking: G.H.Cohen Stuart, Land Inzicht, in: Woord en Dienst, 39/13, 1990
- Nogmaals: Waarom geen Loofhuttenfeest in de kerk?, in: De Waarheidsvriend, 78/37, 13 sept. 1990, 594v.
- Loofhuttenfeest in de kerk?, in: Hervormd Amersfoort, okt. 1990, 1v.
- Recensies Kerk en Theologie 1990.
- Meditaties in Kerk en Israel 1990: De sjabbat van de maand, 14/3; Sjabbat van het visioen, 14/4; Loofhuttenfeest, 15/1; Sjabbat "In den beginne", 15/2.

1991
- Een onbedachte verhouding, De plaats van IsraŽl in een kerkelijke dogmatiek, in: Verkenning en Bezinning, nieuwe serie, 3, Kampen 1991
- Gedachten over gedenken, liturgie met een hart voor Israel als bron van inspiratie voor de dogmatiek, Baarn 1991
- Joodse wortels van de christelijke eredienst - een bezinning bij de tijd, in: Mededelingen Prof.dr.G.van der Leeuw-stichting, afl.66, 19-26 (5917-5924), 1991
- Denken vanuit de omkeer, over de Prolegomena van Marquardt, in: Bekirbťnoe, 33/5, mei 1991, 2-4.
- Preekschets over Genesis 2:1-3, in: Israel-zondag-brochure 1991, 3v.
- Israel met name, in: Woord en Dienst, 40/17, sep. 1991, 351.
- Religie als wapen, in: OJEC-periodiek, 7/3, sep. 1991, 1.
- Met het oog op de Israel-zondag, in: Woord en Dienst, 40/19, 5 okt. 1991, 392.
- Verhouding tussen Joden en christenen, in: Rondom het Woord, 33/4, dec. 1991, 3vv.
- Meditatie kerkblad Soest, 1991
- Recensies Kerk en Theologie 1991
- Meditaties in Kerk en Israel 1991: De Grote Sjabbat, 15/3; Zeventien Tammoez, 15/4; Een feest van licht, 1/2

1992
- Zonder Israel niet volgroeid, visie op de verhouding tussen kerk en Joodse volk van hervormde zijde, tweede, herziene en bijgewerkte druk, Kampen 1992
- Joden en christenen: een relatie in opbouw, in de serie: Toerusting, Driebergen/Zoermeer 1992
- Gesprek met Israel, in: Handboek voor ouderlingen in de NHK, nov. 1992, 6.2-1 - 6.2-9., 1992
- Tien jaar OJEC, in: Missionair Europa na 500 jaar, Wereld en zending, 1992.1, 21e jrg., 70-72.
- Hebben wij een boodschap aan Israel?, in: G.T.S.V. Voetius Jaarboekje '91-'92, 1992, 21-26. Vrede te voet, in: Kerk en Israel, dec.1992, 4.

1993
- Psalmen 54 - 70, in: Met de Psalmen zing je het uit, red. Hans Bouma, Kampen 1993, 156-198
- Edda, Thora en Kabbala - gedachten bij het Veluwse predi kantschap van dr F. de Graaff, in: Tastend zien, Sliedrecht 1993, 299-309
- Gesprek met Israel, in: Werkboek voor predikanten in de NHK, dec.'93, 10.11-9 - 10.11-17,
1993
- Denkend aan Hasselaar, in; Kontekstueel, 7/4, febr. 1993, 38-40.
- Jom Hasjoa hoort niet thuis op de christelijke kalender, in: Geloven op maandag, 1/0, apr. 1993, 4.
- De Post Jeruzalem - bron van voortgaande inspiratie, in: Woord en Dienst, 42/6, 26 maart 1993, 119v.
- Kerkorde over Israel: goed begin, zwakker vervolg, in: Woord en Dienst, 42/10, 21 mei 1993, 211v.
- Preekschets over Johannes 7:14-18, in: Brochure Israelzondag 1993.
- Onopgeefbare verbondenheid, in: Kerk en Israel, 3/1, sept. 1993, 1.
- Jezus in het najaar - gedachten bij de Israelzondag, in: Woord en Dienst, 42/17, 17 sept. 1993, 363.
- In memoriam dr Frank de Graaff, in: Woord en Dienst, 42/17, 17 sept. 1993, 368.
- Het begon in een loofhut - Joden en christenen in gesprek, in: Ouderlingenblad, 71/823, dec. 1993, 12-16.
- Bespreking Den Heyer, Soteria, dec. 1993.
- OJEC periodiek, 1993, column en artikelen.

1994
- Zacharja 14 in de ontmoeting tussen Kerk en Israel, in: D. Monshouwer / H. Vreekamp, Zacharja - een profeet om te gedenken, Van Loofhutten naar Pasen, Zoetermeer 1994, 65-122.
- Christelijk geloof na 1948 - de theologie van Berkhof met het oog op 'Israel - volk, land en staat', in: Waar is God in deze tijd?, Nijkerk 1994, 103-125
- De uitwerking van de bloedkreet, in: Voorburgs kerkblad, 10/9, 29 apr. 1994.
- Delen in Israels verwachting, in: Eredienstvaardig, 10/3, juni 1994, 108-112.
- Zien op ooghoogte, in: De vergeten erfenis: spiritualiteit, bij het 25-jarig ambtsjubileum van dr A.A. van den Berg, Driebergen 1994, 17-26.
- Tussen Vorden en Laren leidt een weg naar Jeruzalem, bespreking dissertatie K.H.W.Klaassens, in: Interpretatie, 94-2.
- Een weerglans van Israels verkiezing, in gesprek met Leo Lagendijk, in: Interpretatie, 94-8, 14-17.
- Kunnen we meekomen? Gedachten bij de Israelzondag, in: Woord en Dienst, 43/18, 30 sept. 1994, 367v.
- Idem, in: Kerkblad Arnhem, 1994
- Loofhuttenfeest - feest van verwachting, in: Hervormd Amersfoort, okt. 1994, 1v.
- De Tekst het einde, een persoonlijke impressie bij de 'Amsterdamse school', in: Wapenveld, 44/6, dec. 1994, 189-193.
- Voor Onderweg, 1994
- OJEC-periodiek, 1994
- Kerk en Israel, 1994

1995
- Israel vraagt - Miskotte en het jodendom, in: K.H. Miskotte (1894-1976), Kampen 1995, 46-82
- Bespreking: Hans Ucko, Common Roots Ė New Horizons, Learning about Christian Faith from Dialogue with Jews, in: Soteria, 12/1, maart 1995, 87v.
- Zonder Israel geen kerk, in: Kerkinformatie, 19, sep. 1995, 22v.
- Leer ons de joden kennen, in: Woord en Dienst, 44/17, 15 sept. 1995, 5v.
- Israelzondag vreemde eend in de bijt, in: Centraal Weekblad, 43/39, 29 sept. 1995, 1,8.
- Vervangingstheologie voorgoed vervangen, in: Woord en Dienst, 44/18, 29 sept. 1995, 4v.
- Kerstfeest op joodse bodem, in: Hervormd Weekblad, 107/12/13, 21 dec. 1995, 6.
- Kerk en Israel 1995
- Voor Onderweg 1995

1996
- Israel: A Missionary or an Ecumenical Concern?, Regarding the Dissertation of De Kuiper, in: Mulai dari Musa dan segala nabi. Beginning with Moses and all the prophets: buku perayaan / festschrift Dr. Arie de Kuiper, Jakarta 1996, 25-36
- Weg van de woestijn - bij het zien van Openbaring 12, in: Woestijn en openbaring, Bijbelse wortels - Joodse en christelijke interpretaties, red. G.C. den Hertog/H.M. van der Vegt, Kampen 1996, 75-86
- Inleiding in: Kabbala - Verkenning in joodse mystiek, Lawrence Fine, Kabbalistic Texts, in de vertaling van Ruben Verhasselt, Verkenning en Bezinning, 10, Kampen 1996, 7-19
- Open Paasbrief aan dominee Buunk, in: Woord en Dienst, 96/7, 45 jrg, 5 apr. 1996, 9v.
- Jeruzalem het midden, in: HBV-Bulletin 46, maart 1996, 5v.
- Enige wilde takken, in: Woord en Dienst, 96/17, 1996, 12v.
- Idem, in: Hervormd Amersfoort, 1996
- De oorsprong van de familienaam Vreekamp, in: Oud-Nijkerk, nr3, 1996
- Paulus en de verzoening van Graz, in: Interpretatie 4-7, okt. 1996, 15-18.
- Israelzondag als sleutel tot het kerkelijke jaar, in: Israelzondagbrochure 1996, 2v.;
- Idem, (uitgebreide versie) in: Eredienstvaardig, 12/4, aug. 1996, 103v.
- Kerk en Israel 1996
- Drieklank 1996
- Voor Onderweg 1996

1997
- Van zondag naar sabbat
- Delen van verwachting, De Kerk in haar gesprek met IsraŽl, in: Jurjen Beumer en Anton Houtepen (red.), Kerk voor de nieuwe eeuw, Verkenningen in kerk, cultuur en oecumene, Aangeboden aan dr. Karel Blei bij zijn afscheid als secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk, Boekencentrum Zoetermeer 1997, 144-154
- Kerk en Israel 1997
- Tora, volk en land, in: Israelzondag-brochure 1997.

1998
- Ik kom van de Veluwe, in: Marijke Verduyn (red.), Paradijs op aarde, Gedachten over stad & land, Meinema Zoetermeer 1998, 74-80
- Theologie na de terugkeer, in: Centraal Weekblad, Kerkelijk Opinieblad, 8 mei 1998, 46e jaargang nr.19, p.1/3

1999
- Het Beklag Gods in het Leerhuis, in: Kruismeditatie en Beklag Gods in liturgie en leerhuis, in: Werkboekjes voor de Eredienst, Nr.15, met Hans Uytenbogaardt en Wim Kloppenburg, Boekencentrum Zoetermeer 1999, 39-52
- Nog altijd: Edda en Thora, Vijftig jaar IsraŽlzondag, in: Woord en Dienst, 48/18, sept. 1999, p. 6-8
- Wijngaard, in: Kerk en IsraŽl Onderweg, 1/1, sept. 1999, p. 5
- Israelzondagbrochure 1999

2000
- Het Beklag Gods Ė ja of nee?, in: Veluws Kerkblad, Wekelijks orgaan voor de classes Hattem, Harderwijk en Nijkerk, 7april 2000, jrg.59, nr.52, p.1
- Radicale omkeer in plaats van excuses, in: Centraal Weekblad, Kerkelijk Opinieblad, 5 mei 2000 Ė 48e jaargang nr. 18, p.1/10
- Denken vanuitde omkeer, in: Kerkinformatie, 74, sept. 2000, p. 19
- Katern Kalender, in: Kerk en IsraŽl Onderweg
- Jeruzalem, stad van louter licht, in: Elisabethbode, 68/20, 30 set. 2000, p.6-7
- Geef antwoord!, Met het oog op IsraŽl-zondag, in: Woord en Dienst, 49/18, 23-9-2000, 8-9
- De Ster in onze moedertaal, bij de Nederlandse vertaling van Der Stern der ErlŲsung, in: Interpretatie, 8/7, oktober 2000, 28-29

2001
- De Eshof, Over de geografie van een liturgisch centrum, in: Liturgisch Centrum Ė Taal in Schrift en Eredienst, opstellen voor Dirk Monshouwer, onder redactie van Gerben Westra, Hilversum 2001, 268-278
- Verwerping als verzoening, over Romeinen 11:11-15, in: Christen voor IsraŽl aktueel, 18e jrg, nr.140, april 2001/Niesan 5761, p.24.
- Idem, in het Duits: Verwerfung als VersŲhnung, in: Israel Heute, Christen an der Seite Israels e.V., 4.Jahrgang, Nr.11, Mai 2001, p.8
- Handreiking IsraŽlzondag 2001
- Palestina in plaats van IsraŽl, Een reactie, in: De Waarheidsvriend, 89/26, 28 juni 2001, p.435-436.
- Dienaar van IsraŽl, meditatie in: Theologia Reformata, 44/2, juni 2001, p.105-108
- IsraŽlzondag, in de rubriek Week na Week, in De Eerste Dag, Herfst 2001, p.6
- Tussen inspiratie en integratie, Over de stand van het gesprek met IsraŽl, in: Kontekstueel, 15/6, juli 2001, p.7-11
- De geaardheid van het verbond, Zeven voetnoten bij Tzvi Marx Jozua, ontmoeting met de werkelijkheid, in: Kerk en Israel Onderweg, 3/1, sept. 2001, p.6
- Na 11 september, in: Drieklank, Maandblad voor Hervormd Epe, 19/5, 5 okt.2001, p.2
- IsraŽl ligt mij na aan het hart, in: Woord en Dienst, 50/18, 29 sept.2001, p.4-5.
- Over de relatie met andersgelovigen, Het beleid van de Nederlandse Samen-op-Wegkerken, samen met Ane Mulder, in: De legitimatie van de verscheidenheid, Wereld en Zending, 30e jaargang, 2001.3, p.39-45
- Op de wijze van Psalm 130, Theologische kiemen in het liedboek van IsraŽl, in: De profundis, Psalm 130 in de Nederlandse taal, Onder redactie van Dirk Duijzer, Zoetermeer 2001, p.13-24
- Drie preekschetsen over MatteŁs 2:1,11,12, in: Postille 2001-2002, 53, Zoetermeer 2001, p. 40-49

2002
- Handreiking IsraŽlzondag 2002
- De smaak van Kabbala,Over joodse mystiek, in: Wapenveld, 52/1, febr. 2002, p. 20-27
- Teken van trouw, Begin van een theologie na de terugkeer, in: IsraŽl en de Kerk, 1/2, sept. 2002, p. 19-30
- Onopgeefbaar verbonden met IsraŽl, in: Kerkinformatie, 94, juni 2002, p. 12

2003
- Zwijgen bij volle maan, Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora, Zoetermeer 2003
- In de ban van de kring, over: Dr A. van de Beek, De kring om de Messias, IsraŽl als volk van de lijdende Heer, Centraal Weekblad, 51/6, 7 febr. 2003, p. 8-9.
- Oogappel en twistappel, IsraŽl in de kerkorde van de Samen-op-Wegkerken, in: Ouderlingenblad, 80e jaargang, nr. 924, febr. 2003, p. 24-27
- IsraŽl en de kerk, in: Kerk en Theologie, 54/3, juli 2003, p. 239-252
- Sleutelzondag Ė Met het oog op de IsraŽlzondag, in: Kruispunt, Kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Doorn, 5/7, sept. 2003, p. 20
- Boekbespreking: A. van de Beek, IsraŽl als volk van de lijdende Heer, in: Kerk en IsraŽl Onderweg, 4/4, juni 2003, p. 12 en 5/1, sept. 2003, p. 16v.
- Het midden is gevaarlijk, Marquardt over de christen tussen Jood en heiden, in: Marquardt lezen, Nederlandse theologen over het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt, Baarn 2003, p. 161-186
- Een volk van wachters en profeten, Met het oog op 5 oktober: IsraŽlzondag, in: HW-Confessioneel, 115/17, 25 sept. 2003, p. 9
- Loofhuttenfeest op de kerkelijke kalender, in: IsraŽl en de Kerk, Tijdschrift voor bijbelse bezinning en toerusting van de christelijke gemeente, 2/2, sept. 2003, p. 8-15
- Themadienst: Kerkhervorming, Preekschets over Psalm 46:12, in: Postille 55, Zoetermeer 2003, p. 213-216
- Thora voor de volken, Over de geboden van de kinderen van Noach, in: Wapenveld, 53/5, oktober 2003, p. 27-32

2004
- De terugkeer van de mens in de vreze des Heren, in: De terugkeer van de mens, Een zoektocht aan de hand van Abraham Joshua Heschel, Sliedrecht 2004, p. 78-96
- Houd de lofprijzing gaande!, in: Interpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie, juni 2004, 12/4, p. 19
- Waarom Madonna zich Esther noemt, Kabbala voor iedereen, bespreking van: Rav P.S.Berg, De essentie van de Zohar, in: Friesch Dagblad, 24 aug. 2004, p. 2
- Zionistische idealen zo gek nog niet, bespreking van: Klaas A.D. Smelik, Herleefde Tijd, Een Joodse geschiedenis, in: Centraal Weekblad, 27 aug. 2004, 52/35, p. 11
- Dagboek-meditaties over Zacharia en Openbaring, in: Wim Dekker (red.), Verborgene die bij ons zijt, Dagboek, Zoetermeer 2004, p. 315-356
- Mťťr nodig dan ooit Ö, IsraŽlzondag 2004, in: De Waarheidsvriend, 92/38, 30 sept. 2004, p. 582
- Carthago moet weer worden opgebouwd, in: Reformatorisch Dagblad, Kerkplein, 11-11-2004, p. 17.
- De kerk aan de markt, Een theologische mijmering, in: Ophef, Uitgave van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij, 03/04, nov. 2004, p. 24-26
- IsraŽl en ons Kerstfeest, in: HW-Confessioneel, 116/22, 2 dec. 2004, p. 5
- Het lijden van de schepping, de mens en God, bespreking van A. van de Beek, Te veel gevraagd?, IsraŽl in het christelijk denken, in: Centraal Weekblad, 10 dec. 2004, 52/50, p. 8-9.

2005
- Predikant voor kerk en heidendom nodig, Opiniepagina Reformatorisch Dagblad, 14 jan. 2005, p. 11.
- Christus in Saksisch gewaad, Over ontstaan, inhoud en betekenis van de Heliand, in: Transparant, Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, januari 2005, p. 4-8.
- Opzij van IsraŽl, over Romeinen 15:7-13, in: Kerk&IsraŽl Onderweg, 6/3, maart 2005, p. 5.
- Het beleefde en het gepreekte geloof, recensie van A. Sulman, Geloven aan de zoom van de Veluwe. Een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke liggingen op de Noord-West-Veluwe in de negentiende eeuw, in: Reformatorisch Dagblad, 15 juni 2005, p. 19.
- Wij geloven allen in ťťn God, preek over Handelingen 24:21, in: Friesch Dagblad/Sneinspetiele, 27 aug. 2005, p. 13.
- De dominee als voorbijganger, recensie van A. Sulman, Geloven aan de zoom van de Veluwe, in: Centraal Weekblad, 53/36, 9 sept. 2005, p. 12.
- Het gaat nog altijd om Edda en Thora, in: HW-Confessioneel, 117/17, 22 sept. 2005, p. 8.
- De heiden in de hoorder, in: Postille 57, 2005-2006, Zoetermeer 2005, p. 7-14.
- De boer en de bosbrand, recensie van A. van de Beek, Hier beneden is het niet, Christelijke toekomstverwachting, in: Centraal Weekblad, 53/42, 21 okt. 2005, p. 12